ในปี 2564 บริษัทฯ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
Year 2021, the company supports agricultural products in the area worth more than 2 million.