OUR COMPANY

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .................. จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

Diamond Preserved Foods Ltd. is a manufacturer of a range of sumptuous condiments and sauces in Thailand. We’ve successfully served our customers for over 6 years, distributing our products nationwide.We continue to adhere to our heritage of producing and distributing quality vinegars but have since added sweet chili sauce, chili sauce, oyster sauce, sushi rice seasoning and Mirin in response to customer demand. Expanding our mission of fulfilling our customer’s goals to both delight and respond to changing consumer tastes, we offer outsourcing solutions for customisable formulas of sauces and condiments. As a certified GMP, HACCP and BRC manufacturer, we comply with international standards of quality and safety. Our facilities fulfill the conditions for HALAL standard products.

บริษัท Diamond preserved food จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรุงรสอาหาร คุณภาพมาตรฐาน หลากหลายชนิด ภายใต้แบรนด์ชั้นนำของลูกค้า ด้วยรสชาติที่หลากหลาย อาทิเช่น vinegar, rice vinegar, sweet chilli sauce, chilli sauce, oyster sauce, sukiyaki, ซอสญี่ปุ่นต่างๆ เช่น Sushi rice seasoning, Mirin เป็นต้น บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ดส์ มุ่งเน้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และตรงต่อเวลา  พร้อมระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล GMP, HACCP, HALAL, BRC etc.

นโยบายจรรยาบรรณของธุรกิจและการต่อต้านคอรัปชั่น
บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัดมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สุจริต และโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างมั่นคงมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายการปฏิบัติดังต่อไปนี้     

1. มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
3. มีการตรวจสอบและควบคุมการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างระบบงานที่มั่นคง 
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเพียงเท่านั้น
5.จัดทำเอกสารด้วยความสุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และมิให้ปลอมแปลงเอกสารของบริษัท 
6. ไม่แสดงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตทั้งกับคู่ค้าและกับบุคลากรในบริษัท  
7. ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 
บริษัทมีนโนบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานและการดำเนินธุรกิจในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการสื่อสารนโยบายด้านจรรยาบรรณของธุรกิจและการต่อต้านคอรัปชั่นนี้ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า และพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะชน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอาหาร ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาอย่างยังยืน โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ และทบทวนแผนการทำงานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ลดการใช้พลังงาน และการใช้น้ำ โดยใช้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้ความรู้พนักงานที่ทำงานภายใต้การควบคุมขององค์กรให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม